Vedtekter

 

Forside

Siste nytt

Rutetider

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

Historikk

Dugnadsplan

Bilder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontakt
Web-ansvarlig

Vedtekter for Kornsjø Dampskipsselskap A/L 1796 KORNSJØ. Selskapets sete er i Halden Kommune.

§1 Formål

Kornsjø Dampskipsselskap A/L ble stiftet 22/3-99. Selskapets formål er å etablere og legge forholdene til rette for drift av en dampbåt med tilhørende bryggeanlegg i Kornsjøene. Dampskipsselskapet kan også arbeide for tilgrensende virksomhet og bidra til å utvikle en turistnæring i området på befolkningens - og naturens premisser - til det beste for de berørte bygdene. Selskapet arbeider på ideell basis.

Ved å gjenopprette det 100-årige unions-aktieselskabet “Kornsjø Dampskibsselskab” og dampbåten “Prøven” er det ønskelig at det fra svensk side arbeides for å gjenåpne ferjeforbindelsen gjennom Nordnäs-kanalen.

§2. Andelseiere

Andelseier er enhver som har ervervet andel/er.Andelseier ansvarer kun for verdien av egne andeler.Risiko for tap er begrenset til andelsinnskuddet.

§3. Årsmøte

Møterett til årsmøte har alle andelseiere. Hver eier har 1 stemme. Styret i Kornsjø Dampskipsselskap A/L innkaller til årsmøte som skal avholdes i løpet av 1.kvartal i det enkelte år. Innkalling skjer 3 uker i forkant av møtet, og forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dager før møtet avholdes.

Styret eller 2/3 av andelseierne kan med min. 14 dagers varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene skal finne sted på Kornsjø.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Valg av årsmøtedirigent og årsmøtesekretær.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av 2 møtende andelseiere til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Styrets årsberetning.
 5. Regnskap ved kasserer
 6. Godkjenning av regnskap
 7. Forslag fra styret og/eller forslag fra andre andelseiere
 8. Valg

På årsmøtet skal velges:

 1. Styre bestående av 5 andelseiere: Leder/nestleder/kasserer/sekretær/styremedlem samt 2 andelseiere som vararepresentanter.
 2. 2 revisorer - blant andelseierne.
 3. Valgkomite: Leder/nestleder/medlem - Velges en ny for hvert år.

§4. Styret

Det skal minst avholdes 3 styremøter i det enkelte år. Styrets leder forestår innkallingen. Styrets forhandlinger skal protokolleres. Mellom årsmøtene har styret beslutningsrett på vegne av andelslaget.

§5. Valgkomite

Komiteens leder innkaller komiteen. Komiteens innstillinger protokolleres og oversendes styret senest 3 dager før årsmøtet.

§6. Regnskap/økonomi

All inn-utbetaling skal skje via bankforbindelsene. Den valgte kasserer fører regnskapet som uoppfordret skal forelegges revisorene senest 10 dager før årsmøtet.

§7. Vedtektsendring

Disse vedtekter kan endres på årsmøter om minst 2/3 av de møtende andelseiere så bestemmer.

§8. Oppløsning

Kornsjø Dampskipsselskap A/L kan - om 2/3 av de møtende andelseiere så bestemmer - oppløses etter vedtak på 2-to derpå følgende årsmøter. Ved oppløsning skal resterende verdier fordeles på andelseierne i henhold til antall andeler.

 
Sist oppdatert: 23.11.2002